กำหนดการสอน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)             ชั้นประถมศึกษาปีที่     6      เวลา     40    ชั่วโมง

ชื่อหน่วย
สาระการเรียนรู้
เวลา(ชั่วโมง)
อินเทอร์เน็ตคืออะไร
 
2
 
อินเทอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง
2
 
อุปกรณ์และวิธีการติดตั้ง
2
 
โปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
2
 
 
 
หน่วยที่ 2 เรื่อง
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
เว็บเพ็จคืออะไร
2
 
การจัดกลุ่ม เว็บ
2
 
การใช้โปรแกรม Internet Explorer
2
 
การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
2
 
 
 
หน่วยที่ 3 เรื่อง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไปรษณีย์ที่ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2
 
การเริ่มต้นใช้งานเพื่อขอที่อยู่จาก E-Mail
2
 
การเขียนจดหมายและการส่งจดหมาย
2
 
การส่งจดหมายพร้อมด้วยข้อมูลอื่นๆ
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
                                                                              กำหนดการสอน
 
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)             ชั้นประถมศึกษาปีที่     6
    เวลา     40    ชั่วโมง

ชื่อหน่วย
สาระการเรียนรู้
เวลา(ชั่วโมง)
หน่วยที่ 4 เรื่อง
การสร้างเว็บเพ็จอย่างง่าย
มารู้จักโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพ็จ
2
 
การสร้างเว็บเพ็จด้วยโปรแกรม Word
2
 
การกำหนดพื้นหลัง
2
 
การแทรกวัตถุต่าง ๆ
3
 
การเชื่อมโยงข้อมูล
3
 
 
 
หน่วยที่ 5 เรื่อง
การประยุกต์เพื่อใช้ในงานอาชีพ
ค้นหาข้อมูลและนำเสนอเว็บที่มีความสำคัญ
4
รวม
40