นายบุญศรี  แสงศรี 

นางพิรุณ  อรัญรุด

นายภิสรร  สุทธิดี

นางรัชนีพร  แสงศรี

นางเกสรา  ผลแม่น

นายไตรภพ  ชื่นบาน

นายสุธี  คิดไว

นางประสพ  เสนาไชย

นางเพ็ญแข  แรงหาญ

นางนารีรัตน์  ดวงชื่น

นางสาวอุบล  วิทยสุนทร

นางสาวรุ่งฤดี  สิทธิดี

นางสาวบัวลิน ปัญญาดี

นายประเทือง  หงษ์แก้ว 

 

นางนฤมล  ไชยขันธ์

นายสมิน  สอนงาม