ตรวสอบผลการเรียน
และเข้าสู่ระบบประเมินผล

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

 สถิติวันนี้ 40 คน
 สถิติเมื่อวาน 33 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
704 คน
3615 คน
235869 คน
เริ่มเมื่อ 2011-09-22

                       

 

 

 
 
 
 
 
 
      

นักเรียนสามารถตรวจผลการเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนได้แล้ว โดยป้อนเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน SC123                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

เรื่องที่รายงาน         การรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีไม้
                            
เชิงสร้างสรรค์
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
                            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบัวเชด, 204 หน้า
ผู้รายงาน             นางเกสรา    ผลแม่น   ครู (คศ.2) วิทยฐานะชำนาญการ
ปีที่รายงาน           ปีการศึกษา 2550
ตัวอย่างงานวิจัย 5 บท http://www.tempf.com/getfile.php?id=842938&key=4d40d37ed337f

การดำเนินการรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณภาพของแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีไม้เชิงสร้างสรรค์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีไม้เชิงสร้างสรรค์และ (3) เปรียบเทียบเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
                  ประชากรที่ใช้ในการดำเนินการ คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านบัวเชด    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3    ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 38 คน    ได้มาโดยวิธีการแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบกลุ่มเดี่ยว   ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)    หน่วยที่ 3    เรื่องฝึกทักษะระบายสีไม้    จำนวน 12 ชั่วโมง    มีองค์ประกอบ    คือ    กลุ่มสาระการเรียนรู้    ชั้น    เรื่อง    เวลา    มาตรฐานการเรียนรู้    สาระสำคัญ    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    คุณลักษณะที่ต้องการเน้น    เนื้อหา    กิจกรรมการเรียนการสอน    สื่อการเรียนการสอน    การวัดและประเมินผล    สร้างสื่อการเรียนการสอน    คือ    ใบความรู้    ภาพตัวอย่าง    แบบประเมินผลงาน    แบบประเมินด้านเจตคติ    แบบประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ   แบบประเมินด้านกระบวนการ    แบบบันทึกผลการประเมิน    สร้างแบบประเมินแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีไม้เชิงสร้างสรรค์    ประเมินความสอดคล้อง 6 ด้าน    ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการจัดทำ    ความสอดคล้องและชัดเจนของเนื้อหา    การใช้ภาษา    การพิมพ์ภาพและรูปเล่ม     ความสะดวกในการนำไปใช้    โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์    คุณภาพของแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีไม้เชิงสร้างสรรค์ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก    จัดทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)   
เรื่องการฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีไม้เชิงสร้างสรรค์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    จำนวน 50  ข้อ มี 4 ตัวเลือก    นำแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของคำถามและตัวเลือกแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข    นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านบัวเชด    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จำนวน 36 คน แล้วนำมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความยากง่าย (P) ให้มีค่าอยู่ระหว่าง .20-.80    และหาค่าอำนาจจำแนก (r) ให้มีค่า.20 ขึ้นไป ได้ข้อสอบจำนวน 30 ข้อ   โดยใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน ได้ค่าความเชื่อมั่น   0.64    การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือค่า IOC มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 1 แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายข้อมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้    การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานได้ทดสอบก่อนเรียนแล้วบันทึกผล    ดำเนินการสอนตามแผนและใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีไม้เชิงสร้างสรรค์ประกอบแผนการสอน    บันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน มีการทดสอบหลังเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วัดเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) จำนวน 38 คน    เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการได้แก่    แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) หน่วยที่ 3 เรื่องการฝึกทักษะระบายสีไม้ จำนวน 12 แผน    แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน    แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีไม้เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 24 แบบฝึก    ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่   การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่า IOC  การประเมินประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะใช้เกณฑ์ E1 / E2   (80/80)    หาความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean)    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   ค่าเฉลี่ยร้อยละ (%)   และค่า  t – test Statistics  
                  ผลการดำเนินการ พบว่า แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีไม้เชิงสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพ 88.68/86.05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงกว่าก่อนเรียน 
 
 

 

โรงเรียนบ้านบัวเชด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230 Tel. 044712241 Fax. 044712241 admin@buachedschool.com