ตรวสอบผลการเรียน
และเข้าสู่ระบบประเมินผล

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

 สถิติวันนี้ 161 คน
 สถิติเมื่อวาน 273 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
8084 คน
76037 คน
190425 คน
เริ่มเมื่อ 2011-09-22

                       

 

 

 
 
 
 
 
 
      

นักเรียนสามารถตรวจผลการเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนได้แล้ว โดยป้อนเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน SC123                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

โรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 จากคณะผู้ประเมินนายสุพิศ  กิ่งมณี ประธานการประเมิน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เป็นอย่างดี


โรงเรียนบ้านบัวเชดจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดวิชการเปิดบ้านวิชการปฐมวัย วิถีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริเวณ สวนสุขภาพ ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2555


คณะครูโรงเรียนบ้านบัวเชด ศึกษาดูงานโรงเรียนประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ประเทศลาวและเวียดนามเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในกลุ่มเพื่อนบ้านระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2555

       

ค่ายรักการอ่าน
กิจกรรค่ายรัการอ่าน เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้อ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นระหว่าง
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านบัวเชด ได้รับเกียรติ
จาก นายวุฒิไกร  สมเป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต3 เป็นประธานในพิธีเปิด
รายละเอียด>>> 

คณะครูโรงเรียนบ้าบัวเชดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมในโครง
การโรงเรียนดีศรีตำบล ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-วันที่ 1 ธันวา
คม 255 ณศูนย์อบรมเยาวชน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำหลักธรรมมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป.

การแสดงศิลปะพื้นบ้าน รำอายัย ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวเชด ได้รับคำชมจากคณะกรรมการว่าประทับใจมาก จากผลการประเมินพบว่าโรงเรียนบ้านบัวเชดได้รับการรับรองผลจาก สมศ.รอบ3แล้ว 


       คณะครูโรงเรียนบ้านบัวเชดศึกษาดูงานโรงเรียนใน
ประเทศสิงคโปร์
 
ในระหว่างปิดภาคเรียนคณะครูได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
มาเลย์เซียและสิงค์โปร์ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 12
ตุลาคม 2553 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์คือ โรงเรียน SUN YU โดยอาจารย์ได้ให้การต้อนรับคณะครูจาก
โรงเรียนบ้านบัวเชดเป็นอย่างดี.


ประเมินโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบัวเชดศูนย์กลางข้อมูลโรงเรียนบ้านบัวเชด (กำลังปรับปรุง)

 รูปบุคลากรโรงเรียนบ้านบัวเชด

รายชื่อนักเรียนปี54แบบเอกสารOnline

 ระเบียบการเลือกชุมนุม

 คำอธิบายรายวิชาคณิต

 ใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7

 งานวิจัยบท คัดย่องานวิจัย

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 คำอธิบายรายวิชาวิทย์

 ตัวชี้วัดกลุ่มสาระ

 สื่อการสอนแบบฝึกทักษะการอ่าน

 เกณฑ์การจบ

 คำอธิบายรายวิชาสังคม

 รายชื่อนักเรียนปี 53

 ตัวอย่างการเขียนวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

 วัดประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษา
 ผลการเรียน ปี 53  แผนปฏิบัติราชการ  แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชาศิลปะ
 ผล o-netปี51   กลยุทธ์โรงเรียน  แนวทางการจัดการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย
 ผลo-netปี 52  สรุปโครงการต่างๆ  คู่มือบริหารหลักสูตร คำอธิบายรายวิชาการงานฯ
 ผลสอบLas54  แนวปฏิบัติการวัดประเมินผลระยะต่่อหลักสูตร44-51  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน คำอธิบายรายวิชาภาษาต่างฯ
ภาพเจ้าหน้าที่  

 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่งกายเรียบร้อยเป็น
ตัวอย่างกับเพื่อนๆ และกิจกรรมดาวแดง ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวเชดได้เป็น
เกียรติมอบรางวัลให้กับห้องที่รักษาบริเวณความรับผิดชอบได้ดีสม่ำเสมอตลอดภาค
เรียนที่ 1 กิจกรรมส่งเสิรมคุณภาพด้านผู้เรียน เพื่อพัฒนาส่งเสิรมทักษะกระบวนการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของนักเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ เป็นคนดีของสังคม

 


 

                                                                 

 

 

 

    

 


 

กระดานข่าวโรงเรียนบ้านบัวเชด

คำถามที่ หัวข้อ โดย วันที่ถาม อ่าน ตอบ
87 wholesale replica michael kors purses coach,lv,gucci handbags coach replica handbags 2014-07-28 19:26:05 10 1
86 www.kisssbag.com fashion purses denndf 2014-07-23 13:10:00 1 1
85 วันครู นางสาว สุกานดา จิตรสะอาด 2014-06-12 13:17:10 15 2
84 replica handbags wholesale kisssbag.com denndf 2014-06-12 12:50:58 7 1
83 That subsequently begun an international custom sad 2014-06-06 14:18:14 9 1
82 It had been with 1920 as soon as the woman as 2014-06-06 14:17:46 6 1
81 The woman label seemed to be Coco in addition to your love asd 2014-06-06 14:17:17 50 1
80 There are various connected with internet websites sad 2014-06-06 14:13:24 4 1
79 When reaction of the following review asd 2014-06-06 14:12:16 13 3
78 Replica Watches Replica Watches 2014-02-21 09:09:46 30 1
77 Louis Vuitton handbags Louis Vuitton handbags 2014-02-21 09:09:19 9 2
76 Replica Hermes Handbags Replica Hermes Handbags 2014-02-21 09:08:50 3 2
75 <a href="http://ww Joeie 2014-02-20 01:15:22 15 1
74 วัดีคับ อาจารย์ นายพร้อมพงศ์ ธงชัย 2013-11-18 14:36:45 11 2
73 รวมพล ศิษเก่า นักศึกษาทหารหญิง สุกานดา จิตรสะอาด 2013-07-15 10:27:21 38 3
72 คิดถึงดรงเรียน เด็กหญิง สุกานดา จิตรสะอาด 2013-07-15 10:21:38 14 2

[ ตั้งกระทู้ใหม่ | จํานวนคำถามทั้งหมด]

 

 

โรงเรียนบ้านบัวเชด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230 Tel. 044712241 Fax. 044712241 admin@buachedschool.com