บทสรุปผู้ประเมินโครงการ

 

หัวข้อประเมิน การประเมินโครงการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านบัวเชด,73 หน้า,ปีการศึกษา 2553

ผู้ประเมิน              นายประเทือง  หงษ์แก้ว

ระยะเวลาการประเมินโครงการ พฤศจิกายน  2553 – กุมภาพันธ์ 2554

การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านบัวเชด ประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินการของโครงการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านบัวเชด และเพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านบัวเชด

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ

             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคือ แบบประเมินโครงการและแบบนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ , S.D.

ผลการประเมินโครงการ

                                ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8)

2. ด้านปัจจัย อยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34)

3. กระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40)

4. ผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67)