ตรวสอบผลการเรียน
และเข้าสู่ระบบประเมินผล

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 33 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
671 คน
3582 คน
235836 คน
เริ่มเมื่อ 2011-09-22

                       

 

 

 
 
 
 
 
 
      

นักเรียนสามารถตรวจผลการเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนได้แล้ว โดยป้อนเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน SC123                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

การบริหารจัดการศึกษาใช้การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  Management)  เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ยึดหลักวิธีการมีส่วนร่วม (Participation)  กล่าวคือ ทุกองคาพยพของการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมคิด (Plan) ร่วมทำ (Do) ร่วมตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ร่วมปรับปรุงพัฒนา (Action) ตลอดจนร่วมร่วมรับผลที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ แนวคิดหลักของโรงเรียนใช้ดำเนินการ คือ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Total Quality Management) หรือเสาหลักค้ำจุนคุณภาพ
คุณภาพเป็นที่พึงประสงค์ของทุกองค์การ  โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์ให้กับนักเรียน เป็นหน่วยปฏิบัติที่สำคัญที่สุดที่จะพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษา  หมายถึงการบรรลุผลสำเร็จของภาระหน้าที่และจุดมุ่งหมายโดยรวมของการจัดการศึกษา  รูปแบบการพัฒนาการศึกษาทั้งองค์กรโดยอาศัยเสาหลักค้ำจุนคุณภาพ (Pillars of Quality) ซึ่งมีความเชื่อหรือค่านิยมรากฐาน ประกอบด้วย
ผู้รับบริการ  (Customer Focus) ซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และสอดคล้องสัมพันธ์กับผู้รับบริการภายนอก เช่น หน่วยงานที่ใช้บริการผลผลิตของโรงเรียนอย่างเหมาะสม
  1. ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Involvement) ต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่เกี่ยวข้องจะเป็นธุระของคนหนึ่งคนใดมิได้  คุณภาพการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายและมุ่งให้เห็นผลอย่างจริงจังจึงจะบรรลุผลตามเป้าหมาย
  2. ตรวจวัดความก้าวหน้า (Measurement) โรงเรียนไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการได้  ถ้าไม่มีมาตรฐานตรวจวัดความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมาตรฐานเหล่านั้น  ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ  เพียงพอในการแก้ไข
  3. มีความผูกพัน (Commitment)  ต้องมีความมุ่งมั่นผูกพันกับภารงาน  คุณภาพเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึ่งประสงค์  การจัดการในองค์กรบุคลากรต้องได้รับการฝึกฝน อบรม  สนับสนุนทรัพยากรปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่คุณภาพได้

4.ปรับปรุงโดยต่อเนื่อง  (Continuous Improvement) การแสวงหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการทำงานทางการศึกษาทุกเรื่องอย่างสม่ำเสมอ  เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลาขณะเดียวกันก็ต้องแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อพัฒนาหรือทำให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงบรรลุตามความมุ่งหวัง


 

โรงเรียนบ้านบัวเชด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230 Tel. 044712241 Fax. 044712241 admin@buachedschool.com